0183-442298 info@gkgr.nl

Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen.

Johannes 15:5

Commissie Eredienst

Commissie Eredienst

De commissie Eredienst heeft tot doel het vieren van de gemeente te bevorderen tot eer van God en tot opbouw van de gemeente van Jezus Christus in deze wereld.
Deze doelstelling is vertaald in de volgende hoofdtaken:
1. Het verlenen van assistentie van praktische zaken rondom erediensten. Voorbeelden hiervan zijn het coördineren van de muzikale bijdragen van gemeenteleden, de cantorij en koren, het opstellen van het bezinningsboekje voor de Stille Week, afstemming met de kosters, verzorgen van (paas)kaarsen en versieren van de kerstboom.
2. Vertegenwoordigd zijn in de interkerkelijke organisatie van speciale erediensten, zoals de eredienst op tweede Pinksterdag (hagepreek), de Kerstnachtdienst en de tentdient in Rijswijk rond Koninginnedag.
3. In samenwerking met de predikant bezinning op liturgie ontwikkelen, stimuleren en coördineren. In overleg met de predikant kan de commissie naar wens twee erediensten per jaar meehelpen voorbereiden en organiseren.
4. Gelegenheid bieden aan alle gemeenteleden tot overleg met betrekking tot de ontwikkeling van het vieren van de erediensten.
NaamFunctieVanTotOpmerkingen
C. (Corrie) SwartOuderling Vieren en Leren20162020Voorzitter
M. (Madeleine) van Meurs2019Notuliste
A. (Alice) Nederveen2019
M (Marianne) van Houwelingen2018
Commissie Toerusting

Commissie Toerusting

De cie. heeft tot doel de opbouw van de gemeente van Jezus Christus in gezamenlijk en persoonlijk geloven en in groei in kennis over allerlei aspecten van het geloof.

Om dit te bereiken organiseert de cie. in samenwerking met de predikante onder andere gespreksgroepen, cursussen en gemeenteavonden. Ook stimuleert zij hierbij de inzet van gemeenteleden met hun specifieke gaven in bijv. het leiden van gesprekskringen etc.
Het toerustingwerk is in toenemende mate een wijze van gemeenteopbouw geworden met oog voor het verschil in geloofsbeleving en behoeften aan geestelijke groei van mensen. In toenemende mate nemen gasten van buiten de gemeente deel aan het toerustingprogramma.
NaamFunctieJaar van aantredenJaar van aftredenOpmerkingen
C. (Corrie) Swart-SwartOuderling Vieren en Leren20162020Voorzitter
K. (Klary) van Veen201??
C. (Coranda) Kostense2016
Ds. H.J.K. (Anja) Gierkink - van GeerensteinPredikant
Commissie Kindernevendienst

Commissie Kindernevendienst

NaamFunctieVanTotOpmerkingen
Arie van Houwelingen
Wendy van Ooijen
Yacintha Oppenhuizen
Commissie Tienerdienst

Commissie Tienerdienst

Wie: Voor Tieners op het voortgezet onderwijs! (12 t/m 16/17 jaar)

Wat: We spreken over diverse geloofsonderwerpen. We gebruiken daarbij de Bijbel en verschillende werk- en spelvormen. We vinden het belangrijk, om op een laagdrempelige manier bezig te zijn met het geloof. Op een gezellige manier, met elkaar praten over God in ons leven.

Waar: We verzamelen voorafgaand aan de kerkdienst in de hal van de kerk, we zitten bij elkaar vooraan in de kerk, na votum en groet, gaan we (met het licht), naar een eigen ruimte.

Wanneer: Elke 2e zondag van de maand bezoeken gemiddeld 8 tieners de tienerdienst, tijdens de reguliere kerkdienst.

Waarom: Om het naar de kerk te gaan laag drempeliger te maken voor tieners. De tienerdienst is bedoeld, om met elkaar te praten over het geloof en te ontdekken dat de kerkdienst helemaal niet saai hoeft te zijn.

De commissie tienerdienst heeft als doel de geloofsopvoeding van de jeugd binnen onze kerkgemeenschap te stimuleren en te bevorderen. Zij doet dit door jongeren (12-16 jaar) 1x per maand een (kerk)dienst aan te bieden op hun eigen nivo en in hun eigen taal. Deze vindt plaats op de 2e zondag van de maand.
NaamFunctieVanTotOpmerkingen
Klary van Veen
Commissie Créche

Commissie Crèche

Ook in de crèche merken we de vergrijzing van de kerk. Herhaaldelijk komt het voor dat de crècheleiding zit te wachten op kinderen die niet komen. Dit is erg vervelend.
Er is daarom besloten om gewoon een rooster te hanteren met crècheleiding. De vraag is echter of iedereen die een kind naar de crèche wil brengen dit uiterlijk op zaterdag wil doorgeven aan diegene die dienst heeft.
We willen de nieuwe regel gaan hanteren per 02-02-2020
Bij bijzondere diensten zal er altijd crèche zijn.
NaamFunctieJaar van aantredenJaar van aftredenOpmerkingen
Frederika van GinnekenOppas
Patty de GraafOppas
Michelle van HerpenOppas
Rianne LievaartOppas
Madeleine van MeursOppas
Yacintha / Anouck OppenhuizenOppas
Commissie Dienst Taal van het Kind

Commissie Taal van het Kind

NaamFunctieVanTotOpmerkingen
Wendy van Ooijen
Linda Lievaart
Patricia Nederveen
Vacature
Jeugddienstcommissie

Jeugddienstcommissie

NaamFunctieVanTotOpmerkingen
Nienke WesterlakenVoorzitter
Merel Barendrecht
Yulian Oppenhuizen
Constance van Houwelingen
Sjoerd v.d. Giessen
Adrienne Nederveen
Mirda Kant
Vakantie Bijbelclub

VakantieBijbelClub

De commissie bestaat uit 1 lid NH Rijswijk, 1 lid NH Giessen, 1 lid Pinkstergemeente, 1 lid Evangelische kerk
Onze kerk wordt vertegenwoordigd door:
NaamFunctieVanTotOpmerkingen
Linda Oppenhuizen
Ouderencommissie

Ouderencommissie

Dit is een activiteit samen met NH Rijswijk en NH Giessen.

Het ouderenwerk wordt uitgevoerd door de ouderenwerk commissie.
Deze commissie heeft als taak het organiseren van ontmoetingsmiddagen voor de ouderen van Giessen en Rijswijk.
Ook dit jaar bieden wij u een overzicht van de activiteiten, die dit winterseizoen zullen plaatsvinden.
Wij proberen ook nu weer alle activiteiten en tijden en plaatsen te vermelden. Verdere informatie volgt t.z.t. op de nieuwsbrief en kerkbode.

Contact:
Voor vervoer en opgave kunt u contact opnemen met:
Giessen Tinie Faber 0183-443043
Rijswijk Hillie van Breugel 0183-442458


NaamFunctieVanTotOpmerkingen
Dini Venderbosvoorzitter
Hillie van Breugelsecretaresse
Tinie Faberpenningmeester
Eric Goossens namens diakonie herv. Giessen
Reinier v/d Weteringnamens diakonie herv. Rijswijk
Heleen Colijnnamens diakonie geref. Giessen/Rijswijk
Ineke Elshout
Elly van Tilborg
Tonny Besselink

Ouderenwerk commissie

Het ouderenwerk wordt uitgevoerd door de ouderenwerk commissie.
Deze commissie heeft als taak het organiseren van ontmoetingsmiddagen voor de ouderen van Giessen en Rijswijk.

Ook dit jaar bieden wij u een overzicht van de activiteiten, die dit winterseizoen zullen plaatsvinden.
Wij proberen ook nu weer alle activiteiten en tijden en plaatsen te vermelden. Verdere informatie volgt t.z.t. op de nieuwsbrief en kerkbode.

De commissie bestaat uit de volgende personen:

  • Dini Venderbos, voorzitter
  • Hillie van Breugel secretaresse
  • Tinie Faber, penningmeester
  • Eric Goossens namens diakonie herv. Giessen
  • Reinier v/d Wetering namens diakonie herv. Rijswijk
  • Heleen Colijn namens diakonie geref. Giessen/Rijswijk
  • Ineke Elshout
  • Elly van Tilborg
  • Tonny Besselink

Ouderenwerk agenda

Datum Activiteit Plaats Tijd
10 oktober 2017 Maas en Loire Wereldfietser Dhr. J. v/d Ent Dijkhuis Giessen 14.00 uur
14 november 2017 Tussen Kunst en Kitsch Dhr. T. Schipper Maaszaal herv. Rijswijk 14.00 uur
21 december 2017 Kerstviering Geref. Kerk Rijswijk 16.00 uur
13 februari 2018 Muziekinstrumenten presentatie Dhr. H. Blokland Maaszaal Herv. Kerk Rijswijk 14.00 uur
27 maart 2018 Paasviering Geref. Kerk Rijswijk 14.00 uur
10 april 2018 Maaltijd en bingo Dijkhuis Giessen 17.00 uur
? mei Reisje

Contact

Voor vervoer en opgave kunt u contact opnemen met:

Giessen Tinie Faber 0183-443043
Rijswijk Hillie van Breugel 0183-442458
Commissie Kerk en Israël

-Kerk en Israël

Algemene gezamenlijke doelstelling:

Uiting geven aan wat opgenomen is in de landelijke kerkorde, namelijk “dat de kerk geroepen is om in al haar geledingen het gesprek met Israël te zoeken en gestalte te geven aan haar on opgeefbare verbondenheid met het volk Israël.” Daarvoor verzorgen we beurtelings als PKN kerken van Giessen en Rijswijk een avond per jaar kort voor de Israël zondag. Deze avonden beogen een bewustwording op te roepen in zowel de relatie van onze afzonderlijke gemeenten tot het Joodse volk als ook in de relatie van het persoonlijk geloof(sleven) met het Joodse geloof.

Specifieke doelstelling avonden:

We doen dit aan de hand van een thema/onderwerp wat zo mogelijk aansluit bij de actualiteit en past in de context van onze plaatselijke gemeenten. Per avond wordt een specifieke thema gekozen waarbij de titel van de avond de inhoud goed weergeeft. Voor de behandeling van het thema wordt een spreker uitgenodigd die bij voorkeur ervaring heeft met het onderwerp. De werkvorm kan per avond variëren. We nodigen mensen regionaal uit. Aan het begin van de avond willen we de relatie van ons christendom met het joodse volk (geworteld in ons geloof) kort toelichten. Grofweg zal de avond opgedeeld worden in een lezing en aansluitend de ruimte voor vragen (het begeleiden van de vragen is de verantwoordelijkheid van de commissieleden). De geboden ruimte in het 2e deel van de avond is bedoeld om de betrokkenheid met de bezoekers te vergroten en waar mogelijk kennis over het onderwerp bij hen te vergroten. De lokale predikanten worden gevraagd om (indien mogelijk) de prediking op Israël zondag aan te laten sluiten op dit onderwerp.

Op de avond zelf zal een collecte worden gehouden voor een doel wat gekoppeld is aan het joodse volk.
NaamFunctieVanTotOpmerkingen
Frans de BoerNamens Gereformeerd Giessen-Rijswijk
Huib van AnrooyNamens Hervormd Rijswijk
Martin GroenenbergNamens Hervormd Giessen
Commissie Publiciteit

Commissie Publiciteit

Deze commissie initieert en controleert de interne en externe communicatie van onze gemeente.
NaamFunctieVanTotOpmerkingen
H.A.G.A. (Herman) Schreuders
A.M. (Ad) Swart
Beamteam

Beamteam

Het beamteam zorgt voor de presentaties via de beamer tijdens erediensten en overige activiteiten.
NaamFunctieVanTotOpmerkingen
Gerla van Breugel
Teus den Hartog
Joost - Dienant Heijstek
Karel Hendriks
A.M. (Ad) Swart
Schoonmaakploeg
Naam: 
Hannie Buizer
Ina Crielaard
Anneke Kostense
Bep Lievaart
Linda Oppenhuizen
Mary Schouten
Annie van Vugt
Barry Westerlaken
Kees Westerlaken
Karla Westerlaken
Print Friendly, PDF & Email
GKGR